02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 12, 2024 0 Comments

Hộ gia đình chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp có được miễn giảm tiền sử dụng đất? Điều 110 Luật Đất đai 2013 quy định như sau: Miễn, giảm tiền sử dụng