02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

Tháng Sáu 5, 2024 0 Comments

Miễn trách nhiệm hình sự là một trong những nội dung thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước. Vậy các căn cứ miễn trách nhiệm hình sự được quy

Tháng Sáu 5, 2024 0 Comments

Ngày 16/05/2024 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2024/TT-BTC. Nội dung quy định về 04 chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam. Thông tư sẽ áp dụng từ ngày 01/7/2024. Thông