02H Vũ Quang, P.Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, T.Hà Tĩnh 096 432 1234 Luathachau@gmail.com

2 quy định của Luật đất đai 2024 có hiệu lực kể từ 01/04/2024 - Luật Hà Châu

    You are currently here!
  • Home
  • Quy định mới 2 quy định của Luật đất đai 2024 có hiệu lực kể từ 01/04/2024

2 quy định của Luật đất đai 2024 có hiệu lực kể từ 01/04/2024

Tháng Tư 3, 2024 LuatHaChau 0 Comments

Mặc dù Luật đất đai số 31/2024/QH15 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 nhưng có 02 quy định của Luật đất đai sẽ có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 01/04/2024 bao gồm:

– Các hoạt động lấn biển;

– Các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật lâm nghiệp số 16/2017/QH14.

Cùng xem chi tiết 02 quy định trên tại bài viết dưới đây 👇👇

Căn cứ pháp lý:

Khoản 2, Điều 252 Luật Đất Đai 2024 quy định: “Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2024”

2 quy định của Luật đất đai 2024 có hiệu lực kể từ 01/04/2024

Điều 190 Luật Đất đai 2024 quy định về hoạt động lấn biển. Theo đó, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn, kỹ thuật, công nghệ để thực hiện các hoạt động lấn biển. Đồng thời, cũng có những chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho nhà đầu tư thực hiện hoạt động lấn biển theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đối tượng khi thực hiện các hoạt động lấn biển cần tuân thủ những nội dung sau đây:

– Bảo đảm an ninh quốc phòng và lợi ích quốc gia: 

+ Phù hợp với quy định về quốc phòng, an ninh, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, lợi ích quốc gia trên biển. 

+ Tuân thủ các quy định của luật khác có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

– Đánh giá tác động: Cần có đánh giá đầy đủ về kinh tế, xã hội, môi trường để đảm bảo phát triển bền vững, đa dạng sinh học, các yếu tố tự nhiên, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

– Phù hợp với quy hoạch: Hoạt động lấn biển phải phù hợp với quy hoạch Tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp Huyện hoặc quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch đô thị. 

– Khai thác hiệu quả tài nguyên biển: 

+ Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên biển. 

+ Bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan. 

+ Đảm bảo quyền tiếp cận với biển của người dân, cộng đồng. 

– Lập dự án đầu tư: Hoạt động lấn biển phải được lập thành dự án đầu tư hoặc hạng mục của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đối với một số khu vực dưới đây, hoạt động lấn biển chỉ được phép thực hiện khi có sự chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

– Khu vực bảo vệ di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh được công nhận theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
– Di sản thiên nhiên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
– Vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, vùng đất ngập nước quan trọng đã được công bố theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, pháp luật về lâm nghiệp.
– Khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá theo quy định của pháp luật về thủy sản.
– Khu vực cảng biển, vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, luồng hàng hải, vùng nước để xây công trình phụ trợ khác theo quy định của pháp luật về hàng hải.
– Cửa sông và các khu vực đã được quy hoạch, sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Trường hợp khu vực biển được xác định để thực hiện hoạt động lấn biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư thì việc quản lý, sử dụng khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển như đối với đất đai trên đất liền.

Theo đó, trách nhiệm của từng đơn vị liên quan trong việc quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển được quy định như sau:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường: 
+ Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển. 
+ Thanh tra, kiểm tra hoạt động lấn biển và quản lý khu vực lấn biển theo quy định của pháp luật. 
– Các bộ, cơ quan ngang bộ: 
+ Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động lấn biển. 
+ Ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật liên quan đến hoạt động lấn biển.
– UBND cấp tỉnh: 
+ Có trách nhiệm quản lý, giao đất, cho thuê đất để lấn biển. 
+ Thanh tra, kiểm tra hoạt động lấn biển và quản lý, sử dụng khu vực lấn biển trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 
Về giao khu vực biển lấn biển: việc giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển sẽ được tiến hành đồng thời với việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Nội dung nêu trên sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/04/2024.

(2) Sửa đổi, bổ sung những quy định về giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng

Từ 01/01/2024, những nội dung liên quan đến đất rừng sẽ được sửa đổi, bổ sung như sau:

– Về nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng: 

+ Phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

+ Ngoại trừ các dự án quan trọng quốc gia; dự án phục vụ quốc phòng, an ninh; dự án cấp thiết khác theo tiêu chí do Chính phủ quy định thì không thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác.

Bên cạnh những thay đổi nêu trên, Điều 248 Luật Đất đai 2024 còn sửa đổi, bổ sung lại Điều 53 và Điều 56 Luật Lâm nghiệp 2017 như sau:

Đối với Điều 53 Luật Lâm nghiệp 2017:

– Đổi tên Điều thành “Hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng đặc dụng”.

– Sửa đổi Khoản 5 Điều 53 Luật Lâm nghiệp 2017: Được xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và quản lý xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng thực hiện theo Quy chế quản lý rừng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Cuối cùng, bổ sung thêm quy định về việc nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng đặc dụng, cụ thể:

+ Chủ rừng xây dựng phương án nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng đặc dụng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
+ Chủ rừng tự tổ chức, hợp tác, liên kết hoặc cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu hoặc để tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học.
+ Hoạt động nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu trong rừng đặc dụng thực hiện theo Quy chế quản lý rừng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với Điều 56 Luật Lâm nghiệp 2017:

– Đổi tên thành “Hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và nuôi, trồng phát triển cây dược liệu trong rừng phòng hộ”.

– Sửa đổi Khoản 5 Điều 56 Luật Lâm nghiệp 2017: Được xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí và quản lý xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ thực hiện theo Quy chế quản lý rừng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nội dung cuối cùng của Điều 248 Luật Đất đai 2024 là sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 60 Luật Lâm nghiệp 2017 như sau:

“Được tự tổ chức, hợp tác, liên doanh, liên kết hoặc cho tổ chức, cá nhân thuê rừng, thuê môi trường rừng phù hợp với quyền của chủ rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí hoặc nuôi, trồng phát triển cây dược liệu hoặc để tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học nhưng không được ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Trên đây là 02 quy định của Luật đất đai 2024 có hiệu lực kể từ 01/04/2024

Xem thêm bài viết: Chính thức có Luật đất đai 2024

Thông tin liên hệ

Quý khách hàng cần hỗ trợ vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo cách thức sau:

Nếu quý khách hàng đang gặp phải những vướng mắc pháp lý, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 096 432 1234

Trụ sở chính: số 02H Vũ Quang, phường Trần Phú, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chi nhánh tại Quảng Bình: 169 Lý Nam Đế, phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Chi nhánh tại Nghệ An: 88 Phạm Đình Toái (đối diện BV Quốc tế), xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

☎ Điện thoại: 096.432.1234 (Ths. Luật sư Phan Văn Chiều)

📬 Mail: luathachau@gmail.com.

🌐 Website: luathachau.vn

✅ Tiktok: / luathachau4

#luatdoanhnghiep #tuvanphaply #luathachau #luatsutaiHaTinh #luatsuHaTinh #HaChaulawfirm #dichvuphaplytaiHaTinh #LuatHaChau #totung

leave a comment